EU projekti

Projekt: Kaskadna raba lesa

Zavod Podgradom iz Gornje Radgone in Mizarstvo Ornik skupaj sodelujeta v projektu prikazovanja kaskadne uporabe lesa (kot vzorčen primer krožne ekonomije). V skladu s kaskadno rabo lesa je tako bistvenega pomena izrabiti les tudi po koncu njegove življenjske dobe. Značilen primer odsluženega lesa je na primer staro pohištvo, ki ga pripravimo za kosovni odvoz. Odslužen les se najde tudi pri podiranju starih stavb in lesenih objektov. Ravno podiranje starih lesenih objektov in možnost ponovne uporabe tega lesa, nas je navdihnila.

Učinki operacije se bodo kazali predvsem v uporabi lokalnih resursov in dodajanje vrednosti odsluženim materialom, usposabljanju ponudnikov in potrošnikov, druženju različnih deležnikov, multiplikativen učinek na lokalni razvoj, poučevanju in prikazu dobre prakse s področja krožnega gospodarstva in pa nenazadnje priložnost za nove ideje/zaposlitve.

Naše ključne ciljne skupine v pripravi projekta, med izvedbo in po izvedbi so: mizarji (vključeni že v pripravo projekta, usposabljanja med izvedbo in po izvedbi), lastniki kmetij (med izvedbo in po zaključku projekta), lastniki starih lesenih objektov in pomožnih kmetijskih objektov (med izvedbo in po zaključku projekta), mladi (izobraževanje o kaskadni rabi lesa med izvedbo in po zaključku projekta), ostala zainteresirana javnost (med izvedbo in po zaključku projekta) in pa lokalna skupnost in javne ustanove (bile vključene v pripravo projekta, med in po izvedbi sledi usposabljanje).

Uspešnost operacije bomo merili različni kazalniki. Vsekakor bodo kazalniki v skladu s SLR splošnim oziroma specifičnimi ciljem znotraj TP1; in sicer število novih proizvodov/storitev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projekta. Prav tako pa si je vlagatelj zadal še nekaj dodatnih kazalnikov, in sicer: število ljudi, ki jih je dosegla operacija (skupaj z usposabljanji); število dogodkov, ki je ustvarila operacija; in kakšno trajnost je dosegla operacija (število vgrajenega in količina recikliranega materiala / izvor lokalnih virov/lokalnih resursov/lokalnih ponudnikov).

 

Povezave na spletne strani:


 

Projekt INFURI: Priložnosti za Inovacije v pohištveni industriji v dobi krožnega gospodarstva

Trajanje projekta:: 01. 12. 2020 – 31. 3. 2023

Referenca: 2020-1-NL01-KA202-064554

 

Evropska pohištvena industrija je velja za precej delovno intenziven sektor, v katerem prevladujejo mala podjetja, ki se danes soočajo z različnimi izzivi, kot so vse večja konkurenca iz držav z nižjimi proizvodnimi stroški, naraščajoči stroški surovin in dela, starajoča se delovna sila in težave pri privabljanju mlajših delavcev. Preoblikovanje industrije v krožno gospodarstvo ima potencial za spopadanje s temi izzivi, kar omogoča povrnitev dodane vrednosti, gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. V pohištveni industriji večina zaposlenih nima univerzitetne izobrazbe in ne pozna vidikov krožnega gospodarstva. Za odpravo vrzeli in neusklajenosti v znanjih in spretnostih ter za krepitev človeškega kapitala v celotni vrednostni verigi je ključnega pomena vlaganje v znanje, oblikovanje, ustvarjalnost, raziskave, inovacije in nove tehnologije. Glavni cilji projekta INFURI so: opremiti zaposlene v pohištveni industriji z ustreznimi veščinami, povezanimi s krožnostjo; širiti inovativne in trajnostne krožne poslovne modele v pohištveni industriji, ki prispevajo k povečanju njene konkurenčnosti; razviti inovativen pristop k usposabljanju in učna orodja, prilagodljiva drugim panogam; povečati sposobnost podjetij, da analizirajo svoje poslovanje s »krožnega« vidika; spodbujati sinergije in sodelovanje med podjetji, univerzami, raziskovalnimi centri in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo v pohištvenem sektorju po krožnem pristopu; širiti načela krožnega javnega naročanja s koristmi v smislu družbene odgovornosti podjetij. V projektu sodelujejo partnerji iz šestih držav, in sicer Nizozemske, Španije, Italije, Grčije, Poljske in Slovenije.

Vloga Mizarstva Ornik v projektu je deliti znanje in izkušnje, ki jih imamo pri ponovni uporabi lesa, sodelovati pri razvoju zbornika predavanj s področja krožnega gospodarstva v pohištveni industriji, organizirati dogodek, kjer bomo prikazali praktični vidik ponovne uporabe lesa ter deliti znanje z lokalnim okoljem.

 

Povezave na spletne strani:


 

Projekt GO-CIRCULAR: Krožno gospodarstvo in spodbujanje mladinskega podjetništva na podeželju

Trajanje projekta: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2023

Referenca: 2019-3-NO02-KA205-001541

 

Projekt GO-CIRCULAR je uspešno nadaljevanje projekta Youth Re Working Rural, katerega cilj je bil spodbujanje podjetništva pri mladih skozi centre sodelovanja (co-working centre/start-up incubators). Projekt Gocircular nadaljuje s spodbujanjem raziskovanja zelenega gospodarstva in mladinskega podjetništva na evropskih podeželskih območjih z opolnomočenjem mladih za ustvarjanje podjetniških zgodb v dobi krožnega gospodarstva. Posredno pa projekt spodbuja mlade k izkoriščanju potencialov, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, s konkretnimi primeri na treh specifičnih področjih: pohištvena industrija, kmetijstvo in pa gradbeništvo/arhitektura. To so tudi gospodarski sektorji, ki predstavljajo strateška področja za razvoj evropskega zelenega gospodarstva. V projektu sodelujejo partnerji iz štirih držav, in sicer Norveške, Italije, Danske in Slovenije.

Vloga Mizarstva Ornik v projektu je deliti znanje in izkušnje, ki jih imamo pri ponovni uporabi lesa, sodelovati pri razvoju delavnic s področja krožnega gospodarstva v pohištveni industriji, organizirati dogodek, kjer bomo prikazali praktični vidik ponovne uporabe lesa, ustvarjali prototipe ter delili naše znanje z lokalnim okoljem.

 

Logotipi in povezave: